College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
ข้อมูลทั่วไป

ตารางเรียนนักศึกษา

ตรวจสอบตารางเรียนนักศึกษา

คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครู

คู่มือ 2563
คู่มือ 2564
คู่มือ 2565

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานธุรการ
Mike
นายดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike