กรรมการประจำวิทยาลัย
คณาจารย์
สาขาวิชา
ฝ่ายหน่วยงาน
QA ประกันคุณภาพ
วิจัย
KM การจัดการความรู้
ศูนย์สาธิตบริบาล
ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร งบประมาณการเงิน ปี 2560

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

การจัดทำกรอบอัตรากำลัง

วีดีโอประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการฝึกหัดครูดูทั้งหมด