College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
แสดงความขอบคุณอดีตท่านคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ดร.ดิเรก พรสีมา เนื่องในโอกาสดำรงดำแหน่งครบวาระ 4 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Back
05 กุมภาพันธ์ 2564


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนคณาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณอดีตท่านคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ดร.ดิเรก พรสีมา เนื่องในโอกาสดำรงดำแหน่งครบวาระ 4 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร