College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
ประชุมคณาจารย์และบุคลากร โดยประธานที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา กุญฑลบุตร รักษาราชการแทนคณบดี
Back
04 กุมภาพันธ์ 2564


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการฝึกหัดครู จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร โดยประธานที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา กุญฑลบุตร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ซึ่งหมดวาระลงเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบูรณาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร