College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
Back
26 ตุลาคม 2563


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยการการฝึกหัดครู ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ โรงเรียนประถมสาธิตฯ และศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมถึงคุณครู บุคลากรและนักเรียน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร