College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)
          1. ผลิตบัณฑิตครูและพัฒนากำลังคนทางการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
          2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตบัณฑิตครูและพัฒนากำลังคนทางการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคม
          3. เป็นแหล่งบริการ และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำการวิจัยและพัฒนาการประเมินทางการศึกษา และการฝึกอบรม
          4. อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม เพื่อให้วิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นศูนย์รวมและแบบอย่างที่ดีของสังคม