College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)
“ครูที่ดี มีปัญญา จะสามารถพัฒนาวิชาชีพครูและสังคมได้อย่างยั่งยืน”
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
“วิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นสถาบันชั้นนำ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์”