College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาชีพครู


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช   สู่แสนสุข
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  คำลี
 

อาจารย์ ดร.มัลลิกา  จุฑามณี
         อาจารย์ ดร.วิสูตร  ดารากัย

       อาจารย์ ดร.ธวชินี  โรจนาวี