College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
ป.บัณฑิตวิชาชีพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   แซ่เอี๊ยบ
ประธานสาขาวิชา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

อาจารย์พิชามญชุ์ จำรัสศรี