College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ป.โท


รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์  เล็กวิไล
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ป.โท