College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ป.โท


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ป.โท

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์  เล็กวิไล

 
อาจารย์ ดร.นันทวรรณ  แก้วโชติ