College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ป.โท


อาจารย์ ดร.มีนมาส พรานป่า
ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา ป.โท
 

 

อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน   เจนคว้า