College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
สาขาวิชาจิตวิทยา







ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษศรณ์  นุชประสพ
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
 

อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ   จันทร์เพ็ญศรี

อาจารย์ ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา


อาจารย์ ดร.กอบแก้ว   บุญบุตร