College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
สาขาวิชาพลศึกษา


อาจารย์ ดร.อดิเทพ  ณ  พัทลุง
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
 

อาจารย์ชนะชนม์  กล้าหาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์  พรหมสุรินทร์

อาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ ชุติมากุล