College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
สาขาวิชาสังคมศึกษา


อาจารย์ ดร.พิทักษ์   เผือกมี
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
 

อาจารย์พิชาติ  แก้วพวง

อาจารย์บุญเลิศ สุ่มประเสริฐ

อาจารย์มนพัทธ์   สีขาว