College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา


อาจารย์พิณทิพย์   ขาวปลื้ม
ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา

อาจารย์อัษฎางค์ เดชรอด