College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


อาจารย์ ดร.จอมสุรางค์  ลิมป์ประเสริฐกุล
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ชัชญาภา  วัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.สุไม   บิลไบ

อาจารย์ศิริชัยชาญ  ณ สงขลา