College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ผู้ช่วยศาสราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ชัชญาภา  วัฒนธรรม
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 


อาจารย์ ดร.จอมสุรางค์  ลิมป์ประเสริฐกุล
 

 

อาจารย์ศิริชัยชาญ  ณ สงขลา