College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา


อาจารย์กนิษฐา สังขรัตน์
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญวงศ์ วงศ์วิรัตน์

 อาจารย์อัมพร  ใจเด็จ

อาจารย์อานนท์ หวานเพ็ชร์