College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
สาขาวิชาภาษาไทย


อาจารย์ปรัชญา   ใจภักดี
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
 

 อาจารย์กฤตพล  วังภูสิต

อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์   สุวรรณวิหค