College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
สาขาวิชาภาษาไทย


อาจารย์ปรัชญา   ใจภักดี
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพล  วังภูสิต

อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์   สุวรรณวิหค