College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
สาขาวิชาฟิสิกส์


อาจารย์ประธาน   ประจวบโชค
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนศึก  โพธิศาสตร์
 
อาจารย์ ดร.สุรยศ  ทรัพย์ประกอบ
 
       อาจารย์พัดชา  ดอกไม้