College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


อาจารย์ ดร.อภิชาติ   พยัคฆิน
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  โสภารัตน์