College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรหมมา   วิหคไพบูลย์ 
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 

 รองศาสตราจารย์นฤนาท  จั่นกล้า

อาจารย์ ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม

อาจารย์ธิษณะ จงเจษฎ์