College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
สาขาวิชาการประถมศึกษา


 อาจารย์ณัฐกานต์  เรือนคำ
  ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
 

อาจารย์ทรงศักดิ์  สุริโยธิน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวใจ  ดวงมณี

อาจารย์ธวชินี  โรจนาวี
 
 อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร