College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
สาขาวิชาการประถมศึกษา


อาจารย์ดาวใจ  ดวงมณี
  ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
 

อาจารย์ ดร.นันทวรรณ แก้วโชติ   
 
 
 อาจารย์ณัฐกานต์  เรือนคำ
 

อาจารย์ทรงศักดิ์  สุริโยธิน
 
 อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร