College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาววนิดา ช้างเย็นฉ่ำ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
 

นางสาวปวีณา  ช่างหล่อ
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวนิตติยา  พงษ์ศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวกมลชนก  วิริยะกิจ
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวเพิ่มพูน  พลไชย
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวเนตรนุช  อาษากิจ
นักวิชาการศึกษา
 

นายกฤษณ์ศต  เนติบันลือฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
 

นายนิภัทร์  สิงห์สวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวพัฒน์ศญา  นฤชากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นางสาวณัสนันทน์  ประมุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นายเกรียงศักดิ์  มูลผล
นักวิชาการพัสดุ

นายธนพันธุ์  จันทนะทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป