College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
งานธุรการ

โทร 02-544-8291  แฟกซ์ 02-544-8610
Email cte@pnru.ac.th
         tedu.pnru@gmail.com