College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
ติดต่อเรา

วิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220
โทร 02-544-8291  แฟกซ์ 02-544-8601
facebook :  https://www.facebook.com/pnru.cte