College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาศูนย์สาธิตการบริบาลโรงเรียนประถมสาธิตฯติดต่อเรา
ผู้บริหาร/ประธานสาขา


นายดิเรก  พรสีมา
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
 
       
 

อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
 
 
อาจารย์ ดร.ธัชทฤต  เทียมธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิตฯ
 
 
อาจารย์ชุลีกร  เลิศประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตการบริบาลฯ
 

นางสาววนิดา  ช้างเย็นฉ่ำ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 

อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์  พุทธิกุล
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 
 
อาจารย์ดาวใจ  ดวงมณี
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมมา 
วิหคไพบูลย์
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 

อาจารย์ปรัชญา  ใจภักดี
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

 
  อาจารย์ ดร.พิทักษ์ เผือกมี 
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา 
ผดุงพจน์
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 

อาจารย์ ดร.อภิชาติ  พยัคฆิน
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 
อาจารย์ประธาน  ประจวบโชค
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
 
  อาจารย์ ดร.อดิเทพ  ณ  พัทลุง
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ 
วิชานาติ
ประธานสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 
  อาจารย์ ดร.จอมสุรางค์ 
ลิมป์ประเสริฐกุล
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
 
อาจารย์กนิษฐา  สังขรัตน์
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

 

อาจารย์พิณทิพย์  ขาวปลื้ม
ประธานสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษศร 
นุชประสพ
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ  โสขุมา
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ 
เล็กวิไล
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
 
  อาจารย์  ดร.ปิยลักษณ์  อัครรัตน์
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวียน  เจนเขว้า
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบันฑิต

 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  แซ่เอี๊ยบ
ประธานสาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต