College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ (Objective)
          1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ขยายการผลิตบัณฑิตในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรและชุมชนท้องถิ่น
          2. เพื่อศึกษา ค้นคว้าและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่
          3. เพื่อบริการวิชาการและแหล่งการเรียนรู้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์กร ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา
          4. เพื่อทำนุ บำรุง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          5. เพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว สร้างบรรยากาศและผลงานทางวิชาการ และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ