College of Teacher Education College of Teacher Education
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักเกี่ยวกับสาขาผู้บริหาร/ประธานสาขาติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานธุรการ
Mike
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike