สภามหาวิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์นักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู วันที่ 16 กันยายน 2559

สภามหาวิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์นักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู วันที่ 16 กันยายน 2559


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. เมื่อวัน 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่ามมา วิทยาลัยการฝึกหัดครู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ดร.ดิเรก พรสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมและได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรมากประสบการณ์ นำโดย รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ /ผศ.ดร.บุญศิริ นิยมทัศน์ / อาจารย์สุวรรณ มาศเมฆ /อ.ดาวใจ ดวงมณี / อ.พิทักษ์ เผือกมี / อ.ปรัชญา ใจภักดี โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้เกี่ยวการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 3 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 30 มีนาคม 2560

2. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยการฝึกหัดครู ร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย ชุด”ฟ้อนสดุดี ศรีพญาแล” ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ร่วมมือกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ นิยมทัศน์ และอาจารย์พิมพิกา มหามาตย์ เป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่งได้รับเชิญจากสถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์ ให้ร่วมงานสัมนาวิชาการ นำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - 30 มีนาคม 2560

3. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยการฝึกหัดครู ร่วมพีธีขึ้นเสาเอกอาคารใหม่ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู ณ บริเวณการก่อสร้าง ด้านหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 57 (อาคารห้องสมุด/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ) โดยได้รับเกียรติการท่านอธิการบดี รศ.ดร.พงศ์ หรดาล เป็นประธานในพีธีครั้งนี้ - 12 มีนาคม 2560

4. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Pangasinan State University ‘Philippines วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2416 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 12 มีนาคม 2560

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์บนมือถือและแท็ปเล็ตด้วยโปรแกรม Captivie วันที่ 2-3 มี.ค. 60 ห้อง ITDS - 6 มีนาคม 2560