ประชุมคณาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครูก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2560 วันที่ 27 ตุลาตม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู

ประชุมคณาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครูก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2560 วันที่ 27 ตุลาตม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. การประกวดดาว-เดือน “Perfection of CTE Competiton” ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 29 มิถุนายน 2018

2. การปฐมนิเทศ และสืบสานปณิธานความเป็นครู ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการฝึกหัดครู วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพิฆเนศวร - 29 มิถุนายน 2018

3. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการฝึกหัดครู ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับครูในยุค 4.0 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 3 อาคาร 24 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได้ีรับเกียรติจากท่าน ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ มาเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิติการในครั้งนี้ - 1 มิถุนายน 2018

4. เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยการฝึกหัดครู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการฝึกหัดครู โดยมีผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้า เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสามัคคี การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ เรนเดียร์พาร์ค รีสอร์ท จ.นครนายก - 16 พฤษภาคม 2018

5. เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการฝึกหัดครู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับคณุครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ในท้องที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียน ตชด.บ้านต้นมะม่วง โรงเรียน ตชด.เฮ็งเคลไทย โรงเรียน ตชด.วัดสุธาสินี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education)สำหรับครูโรงเรียน ตชด. บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมได้รับความรู้ - 16 พฤษภาคม 2018