การประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

การประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการฝึกหัดครูจัดการประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 โดยมีคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ดร.ดิเรก พรสีมา เป็นประธานในการประชุม มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าเร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนการประชุมมีการประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ตำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนมัธยมสาธิต ผศ.ดร. อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารว่างแผนและพัฒนา อาจารย์ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์พิชาติ แก้วพวง ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีการแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ซึ่งท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแหง่ชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวตอนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 5 ท่าน คื่อ 1. อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร สังกัดสาขาการประถมศึกษา 2. อาจารย์กอบแก้ว บุญบุตร สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา 3. อาจารย์จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4. อาจารย์ กนิษฐา สังขรัตน์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 5. อาจารย์พงษ์ลิขิต เพชรผล สังกัดสาขาวิชาบริหารการศึกษา ระเบียบวาระการประชุมอื่นๆ เป็นการแจ้งให้ทราบถึงโครงการและกิจกรรมที่จะกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 การประชุมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเศรวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและการแสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ (Professional Practicum II) วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 17 พฤศจิกายน 2560

2. กิจกรรมการประกวดความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ดาวเดือนและดาวกระจายวิทยาลัยการฝึกหัดครู) “The Best of CTE Competition” (รอบความสามารถพิเศษ) วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 10 พฤศจิกายน 2560

3. ประชุมคณาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครูก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2560 วันที่ 27 ตุลาตม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู - 31 ตุลาคม 2560

4. ผูู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการฝึกหัดครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่่่่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา - 24 ตุลาคม 2560

5. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะผู้ติดตาม เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม(อาคารพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมต้อนรับ เวลา 9.30 -11.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำเสนอผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสร์ใหม่ แผนงานพัฒนาท้องถิ่น แผนงานผลิตและพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะต่าง ๆ - 24 ตุลาคม 2560