การประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

การประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการฝึกหัดครูจัดการประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 โดยมีคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ดร.ดิเรก พรสีมา เป็นประธานในการประชุม มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าเร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนการประชุมมีการประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ตำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนมัธยมสาธิต ผศ.ดร. อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารว่างแผนและพัฒนา อาจารย์ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์พิชาติ แก้วพวง ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีการแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ซึ่งท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแหง่ชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวตอนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 5 ท่าน คื่อ 1. อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร สังกัดสาขาการประถมศึกษา 2. อาจารย์กอบแก้ว บุญบุตร สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา 3. อาจารย์จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4. อาจารย์ กนิษฐา สังขรัตน์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 5. อาจารย์พงษ์ลิขิต เพชรผล สังกัดสาขาวิชาบริหารการศึกษา ระเบียบวาระการประชุมอื่นๆ เป็นการแจ้งให้ทราบถึงโครงการและกิจกรรมที่จะกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 การประชุมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเศรวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ วิธีการรับด้วย Portfolio (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561 คัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ณ ห้องเรียนอาคาร ๒๔ และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 7 มีนาคม 2018

2. ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 กุมภาพันธื 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 7 มีนาคม 2018

3. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูที่เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน 488 คนวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ด้านการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสื้อและสามารถสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาได้ โดยหลักสูตรมีการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในพิธีปฐมนิเทศเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศการฝึกอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนค - 7 มีนาคม 2018

4. วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการเขียนใบสมัครงาน (Resume)ก่อนสำเร็จการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ - 7 มีนาคม 2018

5. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการแสดงวิพิธทัศนา ณ โรงละครแห่งชาติ - 21 กุมภาพันธ์ 2018