การประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

การประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการฝึกหัดครูจัดการประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 โดยมีคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ดร.ดิเรก พรสีมา เป็นประธานในการประชุม มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าเร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนการประชุมมีการประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ตำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนมัธยมสาธิต ผศ.ดร. อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารว่างแผนและพัฒนา อาจารย์ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์พิชาติ แก้วพวง ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีการแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ซึ่งท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแหง่ชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวตอนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 5 ท่าน คื่อ 1. อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร สังกัดสาขาการประถมศึกษา 2. อาจารย์กอบแก้ว บุญบุตร สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา 3. อาจารย์จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4. อาจารย์ กนิษฐา สังขรัตน์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 5. อาจารย์พงษ์ลิขิต เพชรผล สังกัดสาขาวิชาบริหารการศึกษา ระเบียบวาระการประชุมอื่นๆ เป็นการแจ้งให้ทราบถึงโครงการและกิจกรรมที่จะกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 การประชุมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเศรวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการแสดงวิพิธทัศนา ณ โรงละครแห่งชาติ - 21 กุมภาพันธ์ 2018

2. ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้เรื่องเครื่องบิน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.พระนคร “PNRU Airlines “ - 2 กุมภาพันธ์ 2018

3. The Orientation of Pre-service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (Batch 5) on 24th January, 2018 Opening remark by Associate Professor Dr. Preang Kitratporn, PNRU President Report by Dr. Direk Pornsima, Dean of CTE, PNRU - 24 มกราคม 2018

4. พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับ น.ศ. ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ - 24 มกราคม 2018

5. วันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ - 24 มกราคม 2018