การประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

การประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการฝึกหัดครูจัดการประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 โดยมีคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ดร.ดิเรก พรสีมา เป็นประธานในการประชุม มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าเร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนการประชุมมีการประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ตำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนมัธยมสาธิต ผศ.ดร. อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารว่างแผนและพัฒนา อาจารย์ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์พิชาติ แก้วพวง ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีการแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ซึ่งท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแหง่ชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวตอนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 5 ท่าน คื่อ 1. อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร สังกัดสาขาการประถมศึกษา 2. อาจารย์กอบแก้ว บุญบุตร สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา 3. อาจารย์จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4. อาจารย์ กนิษฐา สังขรัตน์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 5. อาจารย์พงษ์ลิขิต เพชรผล สังกัดสาขาวิชาบริหารการศึกษา ระเบียบวาระการประชุมอื่นๆ เป็นการแจ้งให้ทราบถึงโครงการและกิจกรรมที่จะกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 การประชุมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเศรวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. การสัมมนาปลายภาคนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ๑ (School Internship I) และปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ ๒ (School Internship II) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 22 กันยายน 2560

2. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประชุมเสวนา ในหัวข้อ เรื่อง อนาคตการผลิตครูของประเทศไทย “จะกี่ปีจึงจะทำให้ประเทศได้ครูผู้มีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง” ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคาร 20 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 5 กันยายน 2560

3. นักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู ชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ เฟรชชี่เกมส์ครั้งที่ 15 เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 3 สิงหาคม 2560

4. พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ ๗ กรกฎาคม 2560 - 1 สิงหาคม 2560

5. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 - 1 สิงหาคม 2560