การประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

การประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการฝึกหัดครูจัดการประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 โดยมีคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ดร.ดิเรก พรสีมา เป็นประธานในการประชุม มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าเร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนการประชุมมีการประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ตำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนมัธยมสาธิต ผศ.ดร. อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารว่างแผนและพัฒนา อาจารย์ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์พิชาติ แก้วพวง ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีการแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ซึ่งท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแหง่ชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวตอนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 5 ท่าน คื่อ 1. อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร สังกัดสาขาการประถมศึกษา 2. อาจารย์กอบแก้ว บุญบุตร สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา 3. อาจารย์จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4. อาจารย์ กนิษฐา สังขรัตน์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 5. อาจารย์พงษ์ลิขิต เพชรผล สังกัดสาขาวิชาบริหารการศึกษา ระเบียบวาระการประชุมอื่นๆ เป็นการแจ้งให้ทราบถึงโครงการและกิจกรรมที่จะกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 การประชุมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเศรวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. กีฬากล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 2 - 8 มิถุนายน 2560

2. ปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 - 19 พฤษภาคม 2560

3. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - 2 พฤษภาคม 2560

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานวิจัยเพื่อใช้เป็นผลงานทางวิชาการ - 2 พฤษภาคม 2560

5. เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการฝึกหัดครู จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ๑ (School Internship 1) โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษาของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติการวิทยากรมากประสบณ์การ (ดร.รตพา จั่นประดับ) และรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จนปัจจุบันสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู (นายนิวัติ มวยทองดี) โดยได้รับเกียรติจากคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม จัดขึ้น ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 2 พฤษภาคม 2560