ภาพกิจกรรม

Page 3 of 1212345...10...Last »
กิจกรรมการประกวดความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ดาวเดือนและดาวกระจายวิทยาลัยการฝึกหัดครู) “The Best of CTE Competition” (รอบความสามารถพิเศษ) วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและการแสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ (Professional Practicum II) วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กิจกรรมการประกวดความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ดาวเดือนและดาวกระจายวิทยาลัยการฝึกหัดครู)  “The Best of CTE Competition” (รอบความสามารถพิเศษ) วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประชุมคณาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครูก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2560 วันที่ 27 ตุลาตม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ผูู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการฝึกหัดครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่่่่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะผู้ติดตาม เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม(อาคารพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมต้อนรับ เวลา 9.30 -11.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำเสนอผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสร์ใหม่ แผนงานพัฒนาท้องถิ่น แผนงานผลิตและพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะผู้ติดตาม เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม(อาคารพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมต้อนรับ เวลา 9.30 -11.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำเสนอผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสร์ใหม่ แผนงานพัฒนาท้องถิ่น แผนงานผลิตและพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรม “ปวงข้าฯ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงการุณย์อันประเสริฐ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรม “ปวงข้าฯ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงการุณย […]


งานครบรอบการสถาปนา 125 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วันที่ 12 ตุลาคม 2560

วิทยาลัยการฝึกหัดครู ได้เข้าร่วมงานวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ […]


การสัมมนาปลายภาคนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ๑ (School Internship I) และปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ ๒ (School Internship II) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วิทยาลัยการฝึกหัดครู ได้จัดการสัมมนาปลายภาคนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ๑ (School Internship I) พร้อมกับปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการส […]


Page 3 of 1212345...10...Last »