ภาพกิจกรรม

Page 10 of 12« First...89101112
โครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมเด่น กีฬาเด่น  นันทนาการ และรณรงค์  เอกลักษษ์ วัฒนธรรมไทย และความเป็นไทย กิจกรรม ชุมนุมศิลปะการป้องกันตัว วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ  วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราช
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูยุคประชาคมอาเซียนกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ (Internship II)  ก่อนสำเร็จการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ (Internship II) ก่อนสำเร็จการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 และการประกวดโครงงาน ณ มรภ.เชียงราย ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ การแสดงด้านศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่นของนิสิตนักศึกษา” ชนะเลิศ การแสดงด้านศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น ชุดระบำมอญเกาะเกร็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประดิษฐ์บายศรีตามวิถีชาวไร่ข้าวโพดภาคกลาง เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
กิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อสรรหาคนดี คนเก่ง เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการฝึกหัดครู 28-29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ และโรงเรียนผึ่งหวานวิทยา จังหวัดราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดสู่งห้องเรียนโดยใช้ Graphic Organizers เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559   ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 3 วิทยาลัยการฝึกหัดครู
กิจกรรมชุมนุมอาสาทำดี “ตามรอยเท้าพ่อ สานฝันเพื่อน้อง ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 ณโรงเรียนมิตมวลชน 2 และชุมมชบ้านตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี และ โครงการ : จิตอาสาเพื่อเด็กไทย เนื่องในวันเด็กไทยแห่งชาติประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2559 ณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ชุมชนบ้านพุหว้า และวัดต้นมะม่วง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาณจนบุรี
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แนะแนวและบริการวิชาการ” ณโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนให้ความสนใจ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการฝึกหัดครูจำนวนมากทีเดียว
วิทยาลัยการฝึกหัดครูได้กำหนดจัดกิจกรรม “งานวันครู ประจำปี 2559″ณ ลานหน้าอาคารวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 14 มราคม 2559 ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูได้ร่วมสำนึกถึงพระคุณครูอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของครูไทย
Page 10 of 12« First...89101112