คณะกรรมการบริหาร

                  ประวัติ            ผศ.ดร.อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ ตำแหน่งปัจจุบัน  ทางการบริหาร  รองคณบดีฝ่าย […]


            ประวัติ ๑.    ข้อมูลทั่วไป ชื่อ   นางสาวเบญจวรรณ    ศรีมารุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วางแ […]


          นายสัจจา  ศรีเจริญ ประวัติทั่วไป นายสัจจา   ศรีเจริญ   เกิดเมื่อวันที่  ๒๑ เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๔๙๘  อายุ ๕๙ ปี […]


            รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ การศึกษา – กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ […]


              รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล คุณวุฒิ ปริญญาเอก – D. (Higher Education and Counseling) จาก University […]