ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็น ๔ หรื อ ๕ ปีดี  โดย ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร download


ใบรายชื่อนักศึกษา ปี 2555 ใบรายชื่อนักศึกษา ปี 2556 ใบรายชื่อนักศึกษา ปี 2557 ใบรายชื่อนักศึกษา ปี 2558 ใบรายชื่อนักศึกษา ปี 2559  


  ข้อมูลการเกษียณอายุและการศึกษาต่อ สายวิชาการ 2559 แบบแสดงภาระงานสอน (สายวิชาการ) 2559-2562 ตารางแสดงภาระงาน 2559 ตารางสรุปการกำหนดกรอบอัตรากำลั […]