ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็น ๔ หรื อ ๕ ปีดี  โดย ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร download


  ข้อมูลการเกษียณอายุและการศึกษาต่อ สายวิชาการ 2559 แบบแสดงภาระงานสอน (สายวิชาการ) 2559-2562 ตารางแสดงภาระงาน 2559 ตารางสรุปการกำหนดกรอบอัตรากำลั […]