แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 2559 -2562

 

ข้อมูลการเกษียณอายุและการศึกษาต่อ สายวิชาการ 2559

แบบแสดงภาระงานสอน (สายวิชาการ) 2559-2562

ตารางแสดงภาระงาน 2559

ตารางสรุปการกำหนดกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน 2559-2562

ตารางสรุปการกำหนดกรอบวิชาการ 2559 -2562

ข้อมูลการเกษียณอายุและการศึกษาต่อ สายวิชาการ 2559เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แคนเซอิ จำกัด - 30 พฤศจิกายน 2018

2. ประชาสัมพันธ์ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนฑ์ จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก - 24 ตุลาคม 2018

3. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานนักศึกษาทำงานช่วงเทศกาลปีใหม่ - 9 ตุลาคม 2018

4. หลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็น ๔ หรื อ ๕ ปีดี โดย ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 25 กรกฎาคม 2560

5. หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มวิทยฐานะครู - 5 มิถุนายน 2560