แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 2559 -2562

 

ข้อมูลการเกษียณอายุและการศึกษาต่อ สายวิชาการ 2559

แบบแสดงภาระงานสอน (สายวิชาการ) 2559-2562

ตารางแสดงภาระงาน 2559

ตารางสรุปการกำหนดกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน 2559-2562

ตารางสรุปการกำหนดกรอบวิชาการ 2559 -2562

ข้อมูลการเกษียณอายุและการศึกษาต่อ สายวิชาการ 2559เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. หลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็น ๔ หรื อ ๕ ปีดี โดย ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 25 กรกฎาคม 2560

2. หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มวิทยฐานะครู - 5 มิถุนายน 2560

3. แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะทาง ICT เพื่อนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 - 5 มิถุนายน 2560

4. ดาวน์โหลด แบบหักลดหย่อน (ล.ย. ๐๑) - 14 มกราคม 2560