หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มวิทยฐานะครูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. หลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็น ๔ หรื อ ๕ ปีดี โดย ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 25 กรกฎาคม 2560

2. แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะทาง ICT เพื่อนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 - 5 มิถุนายน 2560

3. ดาวน์โหลด แบบหักลดหย่อน (ล.ย. ๐๑) - 14 มกราคม 2560

4. แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 2559 -2562 - 22 มกราคม 2559