บทความหลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็น ๔ หรื อ ๕ ปีดี โดย ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็น ๔ หรื อ ๕ ปีดี  โดย ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

downloadเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 2559 -2562 - 22 มกราคม 2559