บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานนักศึกษาทำงานช่วงเทศกาลปีใหม่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แคนเซอิ จำกัด - 30 พฤศจิกายน 2018

2. ประชาสัมพันธ์ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนฑ์ จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก - 24 ตุลาคม 2018

3. หลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็น ๔ หรื อ ๕ ปีดี โดย ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - 25 กรกฎาคม 2560

4. หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มวิทยฐานะครู - 5 มิถุนายน 2560

5. แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะทาง ICT เพื่อนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 - 5 มิถุนายน 2560