รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู