คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู

คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู

ประวัติ

นายดิเรก พรสีมา

……..

ชื่อสกุล                       นายดิเรก พรสีมา

ตำแหน่ง                      ข้าราชการบำนาญ

1.ประวัติส่วนตัว

วัน เดือน ปีเกิด 1 มีนาคม พ.ศ. 2488

ภูมิลำเนาเดิม    มหาสารคาม

ที่อยู่ปัจจุบัน     67/669 หมู่บ้านชวนชื่นบางเขน

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กทม. 10210

ชื่อคู่สมรส        รศ.ดร.อรพรรณ พรสีมา ข้าราชการบำนาญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

จำนวนบุตร    2 คน

นายกสานติ์ และนายฮาร์ท พรสีมา

ศาสนา             พุทธ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด    มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก

2.ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี       กศ.บ.   สาขา  มัธยมศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

ปริญญาโท       ค.ม.     สาขา  โสตทัศนศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท       M.Ed. in Educational Administration

The University of Alberta, Canada

 

 

ปริญญาเอก     Ph.D. in Educational Administration

The University of Alberta, Canada

Dissertation Title “The Legal Status of Teachers in Thailand”.

 

  1. ตำแหน่งปัจจุบัน

–        ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

  • กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • กรรมการประเมินผลการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

4.ประวัติการรับราชการ

24 พฤษภาคม 2511     อาจารย์ตรี โรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2513     อาจารย์โท วิทยาลัยครูมหาสารคาม มหาสารคาม

2515 – 2527     อาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยรำไพพรรณี จันทบุรี

2530     เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 7 กองแผนงาน

กรมการฝึกหัดครู

2538      ผู้อำนวยการกองแผนงาน ระดับ 8

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ

2540      รองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฎ ระดับ 9

(ดูแลงานด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ)

2541      รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ระดับ 9

(ดูแลงานด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ)

2542      รองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

(ดูแลงานด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ)

2544      ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 10

2546      ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 10

2546      รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 10

(ดูแลงานด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ)

31 สิงหาคม 2547      ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 10

1 ตุลาคม 2548     เกษียณอายุราชการ

 

  1. ประวัติการทำงาน (เฉพาะที่สำคัญ)

2551– 2555      ประธานกรรมการคุรุสภา

2550 – 2556      กรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.

2551 – 2555     กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                       2533 – 2536   Senior Training Specialist, Innovation

and Technology Center (Innotech),

Quezon City, Philippines.

ทำหน้าที่วิทยากรให้การอบรมเกี่ยวกับ Planning,

Management, Evaluation, and Research.

2539-2540      ผู้อำนวยการ  สำนักงานโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ในสถาบันราชภัฎ

2544-2546   ผู้อำนายการสำนักงานโครงการนำร่องเขตพื้นที่

ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2546 -2547 – ประธานคณะทำงานร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการบริหาร

และการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เช่น

กฎกระทรวงเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ในถานศึกษา  การสรรหาคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษา  การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา

– ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

– ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษา

– ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือการส่งเสริมการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

2544-2547    กรรมการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของ

กระทรวงศึกษาธิการ  (ใหม่)

2544-2547   ประธานคณะทำงานจัดทำเกณฑ์และคู่มือประเมินความพร้อม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

  1. การประชุมนานาชาติ (ที่สำคัญ)

2559      เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมในหัวข้อ “ASEAN +1

Professional Teaching Standards,” ในที่ประชุมครู

ASEAN+ 1 ครั้งที่ 32, Seoul, The Republic of Korea.

2555      เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมในหัวข้อ “ASEAN

Professional Teaching Standards,” ในที่ประชุมครู

อาเซียนครั้งที่ 27, Bali, Indonesia.

2554      เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมในหัวข้อ “Improving Quality

of Teachers,”  ในที่ประชุมครูอาเซียนครั้งที่ 26,  Brunei

Darussalam.

2553     เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมในหัวข้อ “Improving

Professional Standards of Teachers,” ในที่ประชุมครูอาเซียน

ครั้งที่ 25, Subic, Philippines.

2544     เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมในหัวข้อ “The

Environmental Education in Thailand” ในการประชุม

International Symposium on Environmental Education,

Aichi University of Education, Japan

2543      เข้าร่วมประชุมเรื่อง “National Conference on Educational

Technology 2000: Measuring the Impacts and Shaping the

Future,” Washington, D.C., USA.

2542       เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมในหัวข้อ “School and

Classroom Context of Sustainable Education Reform” ในการ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ที่ Taipei, Taiwan.

2542        เป็นผู้นำเสนอรายงายต่อที่ประชุมในหัวข้อ “Present and

Future of Science Education in Thailand” ในการ

ประชุม  The 50th Anniversary Commemoration

Enterprise of AUE International Symposium on

Science Education, Aichi, Japan

2539        เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมในหัวข้อ “Education

Management Development in Thailand” ในการประชุมที่

Wilderness, South Africa

 

  1. ตำราและบทความทางวิชาการที่สำคัญ

7.1. SABER Country Report- Thailand เป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับ UNESCO เกี่ยวกับ Global Teacher Policy System Results และพิมพ์เผยแพร่โดย UNESCO, Paris, 2016

7.2. การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึก

และสถานศึกษา  เป็นรายงานวิจัยเพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการ

ปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สอง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสภาการศึกษา  พ.ศ. 2553

7.3. การปฏิรูปการศึกษาไทย: ทำอย่างไร โรงพิมพ์ ส.รุ่งเรืองออฟเซ็ท

สิงหาคม 2543 (พิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

7.4. การพัฒนาวิชาชีพครู (เป็นรายงานการวิจัยเพื่อใช้ในการกำหนด

สาระบัญญัติ ใน(ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ในส่วนที่เกี่ยวกับหมวด 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษา)

โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล 2541 (พิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

7.5. เขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือรายสัปดาห์เป็นระยะ และล่าสุดได้เขียนบทความหัวข้อ “ครูไทย 4.0” พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสามารถค้นหาได้ใน google.com ภายใต้ชื่อ ดิเรก พรสีมา หรือ ดร.ดิเรก พรสีมา