บรรยากาศการแข่งขันกีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 15

บรรยากาศการแข่งขันกีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 15

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา กาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. ประมวลภาพกิจกรรมของนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู - 18 พฤศจิกายน 2558