ประมวลภาพกิจกรรมของนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู

ประมวลภาพกิจกรรมของนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (กิจกรรมเสริมความเป็นครู)

กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักศึกษา

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. บรรยากาศการแข่งขันกีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 15 - 11 ตุลาคม 2558