ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมของนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู

เป็นการรวบรวมภาพถ่ายในกิจกรรมต่างของฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู


บรรยากาศการแข่งขันกีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 15

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา กาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร