เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญางานกิจการนักศึกษา

“เสริมสร้างความเป็นครู  เชิดชูศิลปวัฒนธรรม นำกิจกรรมโดดเด่น  มุ่งเน้นกีฬา  รักษาสิ่งแวดล้อม”

งานกิจการกิจการนักศึกษา  : ความหมาย

งานกิจการกิจการนักศึกษา  หมายถึง   งานที่เกี่ยวข้องกับ  “ชีวิตผู้เรียน”  ในวิทยาลัยการฝึกหัดครู เพื่อสร้างความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและสร้างความเจริญงอกงามแก่กิจการนักศึกษาทุกด้านในวิทยาลัยการฝึกหัดครู นอกจากนี้อาจหมายถึง  การดำเนินงาน เฉพาะด้านที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่คุณลักษณะกิจการนักศึกษาที่พึงประสงค์ หรือมีเป้าหมายพุ่งตรงสู่กิจการนักศึกษาเป็นหลัก

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างความพร้อมให้แก่กิจการนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน
 2. เสริมสร้างพัฒนาการให้แก่กิจการนักศึกษา เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

ปรัชญางานกิจการนักศึกษา

“เรียนรู้ สู้งาน แก้ปัญหาเป็น”

การดำเนินงานกิจการกิจการนักศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า

 • นักศึกษาทุกคนมีความแตกต่างกัน
 • นักศึกษาทุกคนสามารถพัฒนาได้
 • นักศึกษาทุกคนมีคุณค่าในตนเอง ผู้เรียนทุกคนมีความสำคัญ จึงควรได้รับการพัฒนาโดยความเท่าเทียมกัน
 • นักศึกษาทุกคนควรได้รับการพัฒนาครบทุกด้านของความเป็นมนุษย์ (ความรู้ เจตคติทักษะ บุคลิกภาพ สุขภาพ ลักษณะนิสัย คุณธรรม)

บทบาทการพัฒนานักศึกษา

 1. บทบาทในการพัฒนากิจการนักศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย การดำเนินบทบาทดังกล่าว งานกิจการกิจการนักศึกษามีภารกิจในการจัด “บริการ” เพื่อพัฒนากิจการนักศึกษา ดังนี้
  1.1 พัฒนากิจการนักศึกษาให้มีความพร้อมทางด้านการใช้ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดบริการด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดบริการด้านแนะแนวและให้คำปรึกษา ด้านทุนการศึกษา ด้านบริการจัดหางาน
  1.2. พัฒนากิจการนักศึกษาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย ด้วยการจัดบริการทางด้านโภชนาการ ด้าน การกีฬาและนันทนาการ ด้านบริการสุขภาพ
  1.3. พัฒนากิจการนักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการเป็นผู้เรียนในมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดโปรแกรมการปฐมนิเทศกิจการนักศึกษา
 2. บทบาทในการพัฒนากิจการนักศึกษาให้มีคุณลักษณะของ “ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ครบทุกด้าน” เช่น (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
 3. บทบาทการพัฒนากิจการกิจการนักศึกษามีภารกิจในการสร้าง “โอกาส” เพื่อให้กิจการนักศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อสร้าง “ประสบการณ์ชีวิต” “การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ตนสนใจ” “การเสริมสร้างศักยภาพในตนในด้านต่าง ๆ” หรือเพื่อ “การค้นหาตนเอง” ในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากิจการนักศึกษาดังกล่าว ดำเนินการในรูปของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่
  3.1 การจัดกิจกรรมกิจการนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้กิจการนักศึกษามีอิสระที่จะได้รวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันตามความสนใจ ความถนัด ความชอบ ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยการฝึกหัดครู โดยไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้อง
  3.2 การสร้าง “หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น” เพื่อพัฒนากิจการนักศึกษาในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม หรือเสริมทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนการสร้างความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นต้น
 4. บทบาทในการพัฒนา “ลักษณะนิสัย” เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
  การดำเนินบทบาทดังกล่าว งานกิจการกิจการนักศึกษามีภารกิจในการเสริมสร้างให้กิจการนักศึกษาเป็นผู้ที่มี “วินัยในตนเอง” “ค่านิยมไทย” และ “จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม” จึงได้จัดให้มีงานทางด้านวินัยกิจการนักศึกษาขึ้นเพื่อเสริมสร้าง “ลักษณะนิสัย” ดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่กิจการนักศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีแก่ประเทศในอนาคต ประกอบด้วย
  4.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่ยั่งยืน
  4.2 การเสริมสร้างลักษณะนิสัย
  4.3 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นบัณฑิต
  4.4 การสร้างความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

จุดหมายงานกิจการกิจการนักศึกษา

 1. เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (Student Life) โดยตรง
 2. ไม่ใช่งานที่มีลักษณะตายตัว เป็นงานที่มีความเคลื่อนไหวและปรับเปลี่ยนอยู่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. เป็นงานที่จำเป็นต้องเน้น “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” หมายถึง ต้องเข้าใจธรรมชาติและวัยกิจการนักศึกษาต้องคิดถึงประโยชน์ที่กิจการนักศึกษาจะได้รับเป็นสำคัญ เป็นต้น
 4. เป็นงานที่ไม่อาจดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จในตนเอง ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายฝ่าย

ทิศทาง เป้าหมาย การพัฒนากิจการนักศึกษา และนโยบายกิจการกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูมีปณิธานมุ่งมั่น ในการพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญที่ยั้งยืน ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาและวิทยาลัยการฝึกหัดครู
 2. เพื่อสนับสนุนการให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักผูกพันต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3. เพื่อให้นักได้รับการพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตที่สร้างภาพลักษณ์และสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมแก่วิทยาลัยการฝึกหัดครูและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 4. เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกต่อการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมสร้างสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนากิจการนักศึกษาให้ถึงพร้อมซึ่งความเป็น คนเก่ง คนดี คนมีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย และใส่ใจอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงเตรียมองค์ความรู้ เตรียมโอกาสและประสบการณ์ทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ในส่วนของการจัดโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตร จะเป็นส่วนเสริม เติม เต็ม คุณลักษณะความเป็นบัณฑิตให้แก่กิจการนักศึกษา เพราะจะเกื้อหนุนให้กิจการนักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในรูปของ “ทักษะชีวิต” ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ ที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตภายหลังจากสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน ทุกวิทยาเขต ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่เท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้กิจการนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของกิจการนักศึกษา

 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ความหมาย
  หมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเสริม เติม เพิ่ม ในด้านการพัฒนากิจการนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีพัฒนาการรอบด้านของความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้การเข้าร่วมของกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามความชอบ ความสนใจ โดยไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้อง
 2. ลักษณะสำคัญของการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  2.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรส่งเสริมให้กิจการนักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเอง ตลอดจนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพแห่งตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และพัฒนาภาวะสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มากขึ้น
  2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรจะต้องเปิดโอกาสให้กิจการนักศึกษาได้มีประสบการณ์ ด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ มีการแสดงตน แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับผู้อื่น พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกหัดการทำงานอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
 3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรช่วยให้กิจการนักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นอาจเป็นหนทางในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการศึกษาเล่าเรียนได้ด้วย
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรพัฒนากิจการนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติที่ดีงาม มีความเป็นไทย และภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณ์ของชาติ ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรม ระเบียบประเพณี ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย ตลอดจนประพฤติตนเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคม

วินัยกิจการนักศึกษา

มีหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบวินัยกิจการนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกิจการนักศึกษาและร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบสวนกิจการนักศึกษาผู้ปฏิบัติผิดระเบียบดำเนินการร่างคำสั่งลงโทษกิจการนักศึกษา ประสานหน่วยงานทั้งภายในภายนอกและรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยกิจการนักศึกษารวมทั้งพัฒนากฎ ข้อบังคับกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

 1. การสร้างให้กิจการนักศึกษานักศึกษามีแบบประพฤติที่เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันที่ดีกับผู้อื่นในสังคมมหาวิทยาลัย
 2. การให้กิจการนักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติตนภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง
 3. การพัฒนาให้กิจการนักศึกษาได้เรียนรู้กาลเทศะ หรือ การแสดงออกซึ่งบทบาทที่เหมาะสมในสถานะต่าง ๆ
 4. การเรียนรู้ทักษะในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ หรือ ไม่ประพฤติปฏิบัติ
 5. การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมอย่างเหมาะสม

การประกันคุณภาพการบริหารกิจการกิจการนักศึกษา

ในการบริหารงานด้านกิจการกิจการนักศึกษา  จำเป็นต้องรับทราบและเรียนรู้ประเด็นการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ดำเนินการซึ่งประเด็นด้านการประกันคุณภาพเป็นประเด็นที่ผู้บริหารด้านกิจการนักศึกษาจำเป็นต้องสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานสำหรับภาพรวมการดำเนินงานในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ประเด็นการประกันคุณภาพที่ดำเนินงานด้านกิจการกิจการนักศึกษาจำเป็นต้องทราบและเรียนรู้ ประกอบด้วย

สรุปผลการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุมด้านกิจการกิจการนักศึกษา

ในการบริหารงานกิจการกิจการนักศึกษา จะมีการประชุม หรือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการกิจการนักศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือข่าย ระดับชาติ ซึ่งผู้บริหารสามารถติดตามและดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้ดังนี้

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการกิจการนักศึกษา
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกิจการนักศึกษา
 3. สรุปผลโครงการสัมมนาด้านกิจกรรมภายในและภายนอกของนักศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู
 4. รวบรวมผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
 5. รวบรวบสรุปผลการดำเนินงานกาจัดโครงการและกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร