หัวหน้างานประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี

ข้อความถึงคณบดี สารจากคณบดี
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง
รูปภาพกิจกรรม
รายงานประจำปี
ผลการประเมิน
บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
Facebook

ภาพกิจกรรม