หัวหน้างานประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี

ข้อความถึงคณบดี สารจากคณบดี
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มสรุปผลประเมินระดับหลักสูตร ปี 2560
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ดาวน์โหลดเอกสาร
Facebook

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

ตัวอย่างทวนสอบ / SAR