รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมมาตราฐานวิชาชีพครู ของครุสภา รุ่นที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2558

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมมาตราฐานวิชาชีพครู ของครุสภา รุ่นที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2558เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2558 - 13 กันยายน 2558

2. อบรมอาจารย์ใหม่ 19 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมกรมหมื่นฯ วิทยาลัยการฝึกหัดครู - 13 กันยายน 2558