อบรมอาจารย์ใหม่ 19 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมกรมหมื่นฯ วิทยาลัยการฝึกหัดครู

อบรมอาจารย์ใหม่ 19 สิงหาคม 2588 ห้องประชุมกรมหมื่นฯ วิทยาลัยการฝึกหัดครูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2558 - 13 กันยายน 2558

2. รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมมาตราฐานวิชาชีพครู ของครุสภา รุ่นที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 - 12 กันยายน 2558