คณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา

รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง

 • ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
 • กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา 2518

 


รองศาสตราจารย์เจษฎา เจียระไน

 • ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
 • กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 2518

รองศาสตราจารย์ธงชัย เจริญทรัพย์มณี

 • ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
 • กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 2520

 


อาจารย์ธัชพล สุขดี

 • กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552

 


 

อาจารย์อดิเทพ ณ พัทลุง

 • กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560
 • กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553
 • วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551