หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25561501101178
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Physical Education)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (พลศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Physical Education)

วิชาเอก

สาขาวิชาพลศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม